logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

1 ใน 1900 เหรียญๆ สมเด็จพระญาณสังวร รุ่นฉลองพระชันษา 96 ปี พ.ศ. 2552 เนื้อเงิน +เลี่ยม ราคาจองเลย.


SOLD OUT
1 ใน 1900 เหรียญๆ สมเด็จพระญาณสังวร รุ่นฉลองพระชันษา 96 ปี พ.ศ. 2552 เนื้อเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 เซ็นติเมตร พร้อมเลี่ยม (แบ่งปันราคาจองเลยครับ)
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
  • รหัสสินค้า : 006187

รายละเอียดสินค้า 1 ใน 1900 เหรียญๆ สมเด็จพระญาณสังวร รุ่นฉลองพระชันษา 96 ปี พ.ศ. 2552 เนื้อเงิน +เลี่ยม ราคาจองเลย.

    1 ใน 1900  เหรียญๆ สมเด็จพระญาณสังวร รุ่นฉลองพระชันษา 96 ปี พ.ศ. 2552 เนื้อเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 เซ็นติเมตร  (แบ่งปันราคาจองเลยครับ)

  รุ่นนี้ ...สมัยตอนจองจากวัด 3,000 บาท ครับ

 

    รุ่นนี้ เป็นรุ่นนี้มีความเหมือนพระองค์จริงมาก ๆ เนื่อจากวัดบวรนิเวศ ได้ให้ช่างปั้นออกแบบเหรียญให้มีลักษณะความนูนและหนา คล้าย ๆ ภาพ 3 มิติ ฉะนั้น เหรียญบางมุมจะมองเห็นว่าหนากว่าอีกด้านหนึ่ง

  รุ่นนี้ มีการตอกโค๊ตที่ขอบฐานด้านล่าง ว่า บวร คล้ายๆ ภาษาขอม

  รุ่นนี้ ด้านหลังของเหรียญได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธย ย่อ ภปร. มาประดิษฐานที่ด้านหลังของเหรียญ....

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ***************************************

 

 

งานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ครบ 8 รอบ 96 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ "จัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"

สมเด็จพระสังฆราชกำหนด จัดงานฉลองพระชันษา เนื่องในมงคลวโรกาสดังกล่าวให้สมพระเกียรติ โดยกำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้นประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การจัดแสดงนิทรรศ การพระประวัติ พระกรณียกิจ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระกุศล การจัดสัมมนาทางวิชาการ และการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุ

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึกสันติไมตรีในทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

ส่วนกลาง มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับองค์กรมูลนิธิ สถานศึกษาและส่วนราชการต่างๆ จัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2552

2.วัดบวรนิเวศวิหารร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ ส่วนราชการ และสถานศึกษาจัดกิจกรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2552 ส่วนภูมิภาค กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ณ จังหวัดทุกจังหวัดและวัดทุกวัด ในการจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีสาระสำคัญของการจัดกิจกรรม สรุปได้ดังนี้

 

ส่วนกลาง

1.การจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2552 โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์มหาวิทยาลัยสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ ส่วนราชการ และสถานศึกษา กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นประกอบด้วย

- การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ จำนวน 500 รูป

- การปฏิบัติธรรมของฆราวาส จำนวน 1,000 คน

- การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา

- การตักบาตรพระสงฆ์ 967 รูป และการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

- การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- การขอความร่วมมือเผยแพร่พระเกียรติคุณไปยังสถานศึกษา และวัดทั่วราชอาณาจักร

งานฉลองพระชันษา 96 ปี2.การจัดกิจกรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แยกเป็นกิจกรรมพิธีสงฆ์ ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2552 และกิจกรรมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2552 กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นโดยรวม ประกอบด้วย
 
- การเจริญพระพุทธมนต์ และการแสดงพระธรรมเทศนา

- การตักบาตร และการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

- การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- การจัดทำหนังสือพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- การจัดทำจด หมายเหตุจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- การประชาสัม พันธ์การจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- การจัดเตรียมพระราชพิธี และศาสนพิธี

ส่วนภูมิภาค

จัดให้มีกิจกรรม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ทุกจังหวัดและทุกวัดทั่วราชอาณาจักร โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เป็นหลักในการจัดกิจกรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ประสานการดำเนินงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย

- การตักบาตร การเจริญพระพุทธมนต์

- การจัดปฏิบัติธรรม การฟังพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม

- การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่จังหวัดและวัดต่างๆ พิจารณาตามความเหมาะสม

เพื่อให้การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพุทธมณฑลเห็นควรนำเรื่องเสนอขอการสนับสนุนจากมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณา ดังนี้

1.เพื่อทราบกิจกรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2.เพื่อพิจารณาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ประสานขอความเมตตานุเคราะห์จากเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้วัดในเขต ปกครองจัดกิจกรรมฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมกับให้วัดทุกวัดจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษในวันธรรมสวนะ รวบรวมปัจจัยร่วมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  รวมทั้งจัดให้มีการตักบาตรพระสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลในวันที่ 3 ตุลาคม 2552