logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่ระลึก ครบ ๒๓ ปี แห่งการสถาปนา (เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้ว)
฿0.00
เหรียญที่ระลึกแห่งการครบ ๒๓ ปี แห่งการสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.๒๕๕๕
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สิ่งมงคลสักการะ ชุด 99 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร
  • รหัสสินค้า : 004318

รายละเอียดสินค้า เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่ระลึก ครบ ๒๓ ปี แห่งการสถาปนา (เช่าบูชาไปแล้ว)

  เหรียญที่ระลึกครบ ๒๓ ปี แห่งการสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ชุดทองคำ เงิน ทองแดง ทองคำหนัก 15 กรัม และถือว่าจัดสร้างในมงคล ๓ วาระ คือ

  ๑. ทรงได้รับการสถาปนา ครบ ๒๓ ปี ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕

  ๒. ทรงมีพระชันษา ครบ ๙๙ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

  ๓. จะทรงเจริญพระชันษา ครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

  วัดบวรนิเวศวิหาร จึงได้ปรารภจัดสร้างสิ่งมงคลสักการะเพื่อเป็นที่ระลึก โดยได้ขอพระบรมราชานุญาตนำพระรูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายไว้เมื่อคราวเสด็จภาคใต้ มาเป็นแบบในการจัดสร้าง โดยด้านหลังขงเหรียญได้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานครบรอบ ๒๓ ปี แห่งการสถาปนาฯ จัดสร้าง ๓ เนื้อ คือ เนื้่อทองคำ เงิน และทองแดง......

  จึงนับได้ว่าเป็นสิริมงคลอย่างสูง สำหรับผู้ที่ได้สักการะบูชาเป็นองค์พระประจำตัว เพราะเป็นเหรียญที่สร้างจากพระรูปซึ่งในหลวงทรงฉายถวายสมเด็จพระสังฆราช เมื่อคราวทรงเสด็จไปปฏิบัติศาสนกิจที่ภาคใต้ จึงนับว่าเป็นสิริมงคลอย่างสูงยิ่งนัก.....

เหรียญสมเด็จพระสังฆราชที่ระลึก ๓ วโรกาสมหามงคล

  สมณฐานันดรที่ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นตำแหน่งที่เป็นหลักสำคัญของการปกครองคณะสงฆ์แต่โบราณ พระมหากษัตริย์ได้ทรงสถาปนา พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรม และเพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตร ไว้ในตำแหน่งที่ "สมเด็จพระสังฆราช" เป็นราชประเพณีต่อเนื่องมามิได้ขาด สมเด็จพระสังฆราชจึงทรงเป็นหลักชัยในการพระศาสนาและการคณะสงฆ์ของไทยสืบมาจวบจนปัจจุบัน
 
               ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ได้ทรงสถาปนาพระมหาเถระผู้ทรงธรรมทรงวินัยในตำแหน่งที่ "สมเด็จพระสังฆราช" ต่อเนื่องมา ๑๙ พระองค์ และพระองค์ที่ ๑๙ คือ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ ถึงบัดนี้ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ รวมเวลาที่ทรงดำรงอยู่ในตำแหน่ง ๒๓ ปี นับว่าทรงดำรงตำแหน่งที่ "สมเด็จพระสังฆราช" ยาวนานกว่าพระองค์ใดในอดีตที่ผ่านมา กอปรกับในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ ทรงเจริญพระชันษา ๙๙ ปี และจะทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร จึงทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระชันษายืนยาวที่สุด ในประวัติคณะสงฆ์ไทย นับเป็นที่ควรแก่ความปลาบปลื้มปีติและเป็นสิริมงคลแก่ปวงพุทธบริษัท ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นที่ยิ่ง
 
               เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจในด้านต่างๆ เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่คณะสงฆ์ พระพุทธศาสนา และประเทศชาติเป็นอเนกประการ
 
               ด้วยสำนึกในพระคุณูปการ และพระเมตตาธิคุณที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีต่อคณะสงฆ์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ คณะรัฐบาลและคณะสงฆ์ พร้อมทั้งปวงพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า จึงได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองน้อมเกล้าถวายเป็นพระกุศลเทิดพระเกียรติโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในโอกาสอันเป็นสิริมงคลทรงดำรงอยู่ในตำแหน่งที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๓ ปี ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ทรงเจริญพระชันษา ๙๙ ปี ในปี ๒๕๕๕ และจะทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี ในปี ๒๕๕๖ และพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระสุขพลานามัยสมบูรณ์ ทรงเจริญพระชันษายิ่งๆ ขึ้นไป เสด็จสถิตเป็นธงชัย และร่มธรรมแก่ปวงพุทธบริษัทสืบไป
  
               ในการนี้ ทางคณะกรรมการจึงได้จัดสร้าง เหรียญพระรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสอันเป็นมหามงคลดังกล่าว ประกอบด้วย
  
               เหรียญพระรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เนื้อทองคำ ๑ ชุด มี ๓ เหรียญ (เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อทองแดง) บริจาคบูชาชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท, เนื้อเงิน บริจาคบูชาเหรียญละ ๒,๐๐๐ บาท และเนื้อทองแดง บริจาคบูชาเหรียญละ ๒๐๐ บาท

 

  

พระรูปต้นฉบันที่ใข้ในการจัดทำเหรียญ 
ครบ ๒๓ ปี แห่งการสถาปนา ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕
--------------------

 

ข่าวงานฉลองครบ ๒๓ ปี แห่งการสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช (ทรงเป็นพระสังฆราช ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์)

 

 

  นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล พศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเฝ้า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อถวายเงินในนามรัฐบาลจำนวน 23 ล้านบาท
       
       เพื่อใช้ในการปฏิบัติพระศาสนกิจ อาทิ งานที่อยู่ในองค์อุปถัมภ์วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ในส่วนของ พศ.ที่สนองงานสมเด็จพระสังฆราชนั้น และวันที่ 21 เมษายน 2555 เนื่องจากเป็นวันครบ 23 ปีแห่งการสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การจัดสร้างโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี และการอุปถัมภ์โรงพยาบาลที่ทรงอุปถัมภ์อยู่ 7-8 แห่ง สถานศึกษาอีกกว่า 10 แห่ง รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งที่เป็นฆราวาส และพระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ
       
       ทั้งนี้ ในส่วนของวัดบวรนิเวศวิหาร จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระองค์ท่าน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมจะเน้นการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการสงเคราะห์ ด้านการบริหารคณะสงฆ์ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามรอยพระบาท รวมถึงได้นำหลักธรรมของสมเด็จพระสังฆราชมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย
       
       ด้าน พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า วันดังกล่าวจะจัดกิจกรรมถวายมหาสังฆทาน แด่กรรมการมหาเถรสมาคม 21 รูป เวลา 16.00 น.พระตำหนักคอยท่าปราโมช เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ส่วนพระอาการสมเด็จพระสังฆราชขณะนี้ ปกติดี ทางคณะแพทย์ให้ระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อ เนื่องพระชนมายุมากแล้ว
 

 

ขอบพระคุณข้อมูลบางส่วนจากคอลัม บุญนำพา

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เป็นอย่างสูง