logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระกริ่ง ๑ ศตวรรษ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อเงิน (เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้ว)
฿0.00
พระกริ่ง ๑ ศตวรรษ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่ออกอย่างเป็นทางการของวัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระวันรัต (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สิ่งมงคลสักการะ รุ่น ๑ ศตวรรษ พระสังฆราช
  • รหัสสินค้า : 001873

รายละเอียดสินค้า พระกริ่ง ๑ ศตวรรษ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อเงิน (เช่าบูชาไปแล้ว)

  พระกริ่ง ๑ ศตวรรษ สมเด็จพระสังฆราช เนื้อเงิน พร้อมเลี่ยมกันน้ำ อย่างงาม พร้อมใช้ ไม่มีกลอ่งครับ สร้างน้อย แค่ ๙๐๐ องค์เท่านั้น(เช่าบูชาไปแล้ว)

  สิ่งมงคลสักการะรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่วัดบวรนิเวศวิหาร จัดสร้างอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานและควบคุมการจัดสร้าง เป็นรุ่นที่น่าเก็บสะสมมากที่สุดในบรรดาสิ่งมงคลสักการะที่เนื่องในงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีฯ ครับ

จำนวนจัดสร้าง

1. พระชินสีห์ บูชา หน้าตัก 9 นิ้ว สร้าง 199 องค์

2. ครอบน้ำมนต์เนื้อทองแดง จัดสร้าง 199 ใบ

3. พระกริ่ง 1 ศตวรรษ เนื้อทองคำ จัดสร้าง 256 องค์
4. พระกริ่ง 1 ศตวรรษ เนื้อเงิน จัดสร้าง 900 องค์
5. พระกริ่ง 1 ศตวรรษ เนื้อนวโลหะ จัดสร้าง 2,556 องค์

  พิธีพุทธาภิเษกสิ่งมงคลสักการะ รุ่น ๑ ศตวรรษ พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนชัย

รายนามพระสงฆ์เจริญจิตตภาวนา
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธชินสีห์จำ
ลอง ๙ นิ้ว
พระกริ่ง, พระผงไพรีพินาศ, พระผงนิรันตราย และครอบน้ำพระพุทธมนต์ “ ๑ ศตวรรษ”
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

๑. พระราชวิสุทธิโสภณ (ท่อน) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
๒. พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์) วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
๓. พระครูภัทรค...ุณาธาร (ชดี) วัดตาลนิมิต จ.สกลนคร
๔. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร
๕. พระครูสังฆกิจบูรพา (บัว) วัดศรีบูรพาราม จ.ตราด
๖. พระครูอุดมญาณวิมล (ธรรมนูญ) วัดมณีชลขันธ์ จ.ลพบุรี
๗. พระครูสังฆรักษ์ เฉลิม เขมทสฺสี วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา
๘. พระครูวิบูลธรรมกิจ (บัวเกตุ) วัดช่องลม นาเกลือ จ.ชลบุรี
๙. พระครูสุวรรณธรรมานุยุต วัดลำพันบอง จ.สุพรรณบุรี
๑๐.พระครูวิชัยกิจจารักษ์ (อุดม) วัดพิชัยสงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๑.พระอาจารย์สิริ สิริวฑฺฒโน วัดตาล จ.นนทบุรี