logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

บทความ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา “พระพรหมมุนี” ผช.เจ้าอาวาสวัดบวรฯ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ฝ่ายธรรมยุต ขึ้นเป็น “สมเด็จพระวันรัต”..

06-10-2556 16:08:49น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา “พระพรหมมุนี” ผช.เจ้าอาวาสวัดบวรฯ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ฝ่ายธรรมยุต ขึ้นเป็น “สมเด็จพระวันรัต”..

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มหาเถรสมาคม (มส.) จะมีการประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ โดยในปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 84 รูป แบ่งเป็นคณะสงฆ์ธรรมยุต 19 รูปและมหานิกาย 65 รูป มีตั้งแต่สมเด็จพระราชาคณะลงไปถึงพระราชาคณะชั้นสามัญ และได้มีการประกาศรายนามไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ฝ่ายธรรมยุต เพิ่มอีก 1 รูป คือ พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยา ราม กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ขึ้นเป็น “สมเด็จพระวันรัต”