logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

บทความ

สิ่งมงคลสักการะ ฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

06-10-2556 16:08:49น.

 

วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นวาระดิถีอันเป็นมหามงคล วันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่จะมีโอกาสถวายมุทิตาสักการะ และถวายพระกุศล ถวายพระพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีนิยม

 ทรงบรรพชา เป็นสามเณร เมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมที่ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๖ โดย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์

 พระองค์ทรงเป็นพระมหาเถระที่เพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติ ทั้งในด้านปริยัติ และในด้านปฏิบัติ
 ด้านปริยัติ ทรงเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค อันเป็นชั้นสูงสุดทางการศึกษาของคณะสงฆ์ ทรงรอบรู้ภาษาต่างประเทศ ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นเหตุให้มีพระดำริทางการศึกษา และการพัฒนากิจการ ของพระศาสนา และคณะสงฆ์ทันสมัย เอื้อประโยชน์ให้ทรงปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ ในด้านการสั่งสอน และการเผยแผ่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม 

 ด้านปฏิบัติ ทรงเอาพระทัยใส่ในธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดมา ทั้งทรงพระเมตตาแนะนำสั่งสอนสหธรรมิก และพุทธศาสนิกชนทั่วไป จนเป็นที่รู้จักกันว่า ทรงเป็นพระมหาเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่สำคัญพระองค์หนึ่ง ในยุคปัจจุบัน

 และด้วยพระวิปัสสนาคุณดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร นับเป็นพระองค์ที่ ๒ ต่อจาก พระญาณสังวรเถร (สุก) วัดราชสิทธาราม ในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อ ๑๕๐ ปีก่อน

 สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) ทรงปฏิบัติหน้าที่พิเศษอันมีความสำคัญยิ่งอีกหลายวาระ อาทิ ทรงเป็นพระอภิบาลใน พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช พ.ศ.๒๔๙๙ พร้อมทั้งถวายความรู้ ในพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาแห่งการทรงพระผนวช

 และทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งเสด็จออกทรงผนวช พ.ศ.๒๕๒๑ ฯลฯ

 นับได้ว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติ และปรหิตปฏิบัติ และทรงเป็นครุฐานียบุคคลของชาติ ทั้งในด้านพุทธจักร และอาณาจักร โดยแท้

 ในวาระดิถีอันเป็นมหามงคล ๓ ตุลาคม นี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงมีพระชนมายุครบ ๙๖ พรรษา (๘ รอบ) และทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งสงฆ์มายาวนานถึง ๒๐ ปี  ยังความปลาบปลื้มปีติมาสู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน วัดบวรนิเวศวิหาร จึงได้จัดสร้าง สิ่งมงคลสักการะฉลองพระชนมายุครบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช โดยมี พระพรหมมุนี เป็นประธานจัดสร้าง

 เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้มีโอกาสบริจาคบูชา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระกุศล และถวายพระพร ให้มีพระสุขพลานามัยสมบูรณ์ เสด็จสถิตเป็นสิริมิ่งมงคลแก่ปวงพุทธศาสนิกชนตลอดกาลนาน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตน และครอบครัว โดยมีจำนวนการจัดสร้างไม่มากนัก ดังนี้ 

 พระบูชาพระพุทธชินสีห์ ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว จำนวน ๑๙๙ องค์ พระกริ่งเนื้อทองคำ จำนวน ๙๗ องค์ พระกริ่งเนื้อเงิน จำนวน ๕๐๐ องค์ พระกริ่งเนื้อนวโลหะ จำนวน ๒,๕๙๙ องค์ และ ครอบน้ำพระพุทธมนต์ จำนวน ๑๙๙ องค์

 เมื่อศิษยานุศิษย์ทราบข่าวมหากุศลครั้งนี้ ต่างติดต่อขอบริจาคบูชา เพื่อจับจองเป็นจำนวนมาก คงมีเหลือเพียง พระกริ่งเนื้อนวโลหะ อันเป็นเนื้อดั้งเดิม  ตามตำราการสร้างพระกริ่งแต่โบราณกาล เท่านั้น (ขณะนี้เหลือประมาณ ๗๐๐ องค์เท่านั้น)

 กำหนดพิธีพุทธาภิเษก ณ วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๑๔.๔๕ น. 

"บุญนำพา"

บทความจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก  ฉบับ 27 สิงหาคม 2552